Podmienky využívania služieb portálu kradnute.sk


1. kradnute.sk je internetová stránka (portál) prevádzkovaná firmou RAINMAN, s.r.o., so sídlom: Osadná 16, 831 03 Bratislava, IČO: 45425205, IČ DPH: SK2022977473, ďalej len prevádzkovateľ.

2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať oznamy kradnutých, stratených a nájdených vecí, zvierat a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú propagovať v ozname priamo svoju podnikateľskú činnosť, okrem kategórie „služby“, aj v tom prípade musí oznam súvisieť s touto problematikou (zabezpečenie objektu, veci a podobne). Kradnutá, stratená, alebo nájdená vec a zviera sa môže oznamovať iba konkrétne.

Na kradnute.sk sú zakázané oznamy:
(Tento zákaz platí bez ohľadu na Topovanie.)

  • webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte oznamu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov
  • firemnej činnosti a tovaru na objednávku (v kategórií služby platí výnimka na ponúkanie služieb)
  • opakovaný oznam vo viacerých kategóriách
  • dokladov, technických preukazov a podobne, na ktorých bude vidieť osobné údaje
  • predaj, alebo inzercia akéhokoľvek tovaru a služieb

Na portáli kradnute.sk je zakázané pridávať oznamy nič nehovoriace oznamy typu: Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom a podobne. Pokiaľ sa na portáli objaví “zakázaný” inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie oznamu. Oznamy môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.

3. Služby kradnute.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie doplnkových služieb. Doplnkovou službou sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality portálu kradnute.sk, napríklad topovanie oznamu pomocou SMS.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v ozname, prípadne oznam vôbec nezverejniť, prípadne oznam odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej Únie a podmienkami portálu kradnute.sk, alebo dobrými mravmi.

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať oznam, pokiaľ je oznam vložený do nesprávnej kategórie s ohľadom na text oznamu, alebo oznam budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať oznam aj pri podozrení, že oznam odporuje podmienkam portálu kradnute.sk.

6. Vložený oznam bude bezplatne zverejnený po dobu 1 roka. Po tejto lehote bude automaticky odstránený z portálu kradnute.sk spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní oznamu uviedol. Pri odstránení bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci email o odstránení oznamu. Po prihlásení do užívateľského profilu môže oznam obnoviť. Maximálny počet oznamov pridaných jedným užívateľom je 50.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť oznam odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou prihlásenia sa do svojho užívateľského profilu na kradnute.sk.

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt oznamovateľa a nepreberá tak žiadne záruky za pravdivosť uvedených údajov v ozname.

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v ozname, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb portálu kradnute.sk, ani za spôsob akým služby portálu kradnute.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu užívateľmi či tretími osobami.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku, alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu kradnute.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu kradnute.sk, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

12. Užívateľ – oznamovateľ zodpovedá za to, že obsahom oznamu, alebo fotografiami, či inými súbormi pripojenými k oznamu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany oznamovateľa nezodpovedá.

13. Za obsah oznamu zodpovedá oznamovateľ (užívateľ). Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah oznamu. Oznamovateľ je povinný pri zadávaní oznamu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.

14. V prípade, že oznamovateľ pripojí k oznamu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženie inzerátu na portál kradnute.sk, či v rámci mobilnej aplikácie prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenia oznamu na portáli kradnute.sk, či v rámci mobilnej aplikácie a ku spôsobu použitia v súlade s určením portálu kradnute.sk a mobilné aplikácie a v súlade s týmito podmienkami.

15. Oznamovateľ nesmie k oznamu pridávať fotografie z oznamov iných oznamov.

16. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu portálu kradnute.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní portálu kradnute.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

17. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby portálu upravovať alebo inovovať.

18. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach, s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

19. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.


Spracovanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

2. Na účely užívania služby portálu kradnute.sk a mobilnej aplikácie oznamovateľom a užívateľom, najmä vkladanie oznamov a sprostredkovanie kontaktu medzi oznamovateľom a užívateľom, je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje oznamovateľa a užívateľa, alebo osobné údaje poskytnuté či zadanej oznamovateľom či užívateľom pri užívaní portálu kradnute.sk (najmä určením, popisné a fakturačné údaje).

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej oznamovateľ a užívateľ užívajú služby portálu kradnute.sk a mobilnej aplikácie, a ktorej zmluvnou stranou je oznamovateľ alebo užívateľ, ako subjekt osobných údajov.

4. V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré portál kradnute.sk ponúka.

6. Registrovaný užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho profilu (užívateľského účtu) na portáli kradnute.sk písomne na e-mail: info@kradnute.sk. Po obdržaní žiadosti zmažeme všetky oznamy a údaje o užívateľovi na našom portáli kradnute.sk, okrem prípadne vystavených faktúr, ktoré musíme zo zákona archivovať.

Užívanie API

API pre priame napojenie kradnute.sk je možné užívať len so súhlasom kradnute.sk, v opačnom prípade je aplikácia alebo užívatelia užívajúcí takéto aplikácie blokovaní. Za používanie neoficiálne napojených aplikácií nenesie kradnete.sk žiadnu zodpovednosť (nenesie zodpovednosť za takto prenášané osobné údaje).

Zásady používania súborov cookies

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Aké cookies používame?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok (napr. na umožnenie bezpečného prihlásenia k Vášmu účtu, aby ste mohli použiť funkcie ako sú informácie o ozname, vykonávanie platieb, prezeranie údajov a podobne, ako aj reklamné cookies (konkrétne ide o cookies Google Analytics, Google AdWords a PHP cookie PHPSESSID).

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.